DEKLARACJA RODZICA/OPIEKUNA PRAWNEGO/OSOBY SPRAWUJĄCEJ PIECZĘ ZASTĘPCZĄ DOTYCZĄCA CZASU POBYTU DZIECKA W PRZEDSZKOLU W ROKU SZKOLNYM 2023/2024 (plik PDF poniżej).